สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล คำนำหน้า หรือ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด ผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
   

แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

         โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์หมายเลข   02 2885654 โทรสาร 02-2819992

หรือนำส่งเอกสารทางสแกนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  
e-mail : hr.obec.job2@gmail.com

ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ภายในวันและเวลาราชการ
หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการใด ๆ
2. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ตามช่องทาง ดังนี้  
(1) การชำระเงินผ่านเคานเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 6  มิถุนายน 2565  ภายในวันเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย

(2) การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK
ผู้สมัครสอบต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย และได้ลงทะเบียน (Register)
ขอใช้บริการ KTB NETBANK ไว้แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านเว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com ไปที่หัวข้อย่อย "ธนาคารกรุงไทย NETBANK" โดยเลือก จ่ายบิลอื่น ๆ /พร้อมเพย์ ชำระค่าสินค้าและบริการ พิมพ์ "91305" กดค้นหา ใส่เลขที่ชำระเงิน 10 หลัก (Ref no.1) และจำนวนเงินค่าธรรมเนียมสอบ กดตกลง โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย

(3) การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย และบัตร ATM ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครเท่านั้น สามารถเลือกชำระเงินโดยนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ "บริการอื่น ๆ" เลือก "ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ" เลือก "สาธารณูปโภค/อื่น ๆ" และใส่เลข Company code : 91305 Ref no.1 เลขที่ใบแจ้งชำระเงิน 10 หลัก Ref no.2 เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน  400  บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน  30  บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. คำถาม : การประกาศรายชื่อเมื่อไร 
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ที่ปิดประกาศสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร  และทางเว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com/
6. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : เมื่อผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจำตัวสอบ  โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป   
7. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์หมายเลข  02 2885654 โทรสาร 02-2819992
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 2 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob.com