สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล คำนำหน้า หรือ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นคลาดเคลื่อน ผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
   

แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
หลักฐานการชำระเงิน 1 ฉบับ

                                                     
หรือนำส่งเอกสารทางสแกนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  
                                                                  e-mail : obec.job2@gmail.com

                                                 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 ภายในวันและเวลาราชการ
                                           หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการใด ๆ

2. คำถาม : เปิดรับสมัครคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยชำระเงินผ่านระบบ Application ได้ทุกธนาคาร โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ ทั้งนี้ สามารถชำระเงินตาม QR Code ที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 มกราคม 2566  ภายในเวลาทำการของธนาคารตามระยะเวลาที่กำหนด และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย  
4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน  0  บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน  30  บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. คำถาม : การประกาศรายชื่อเมื่อไร 
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ที่ปิดประกาศ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร  และทางเว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com/
6. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : เมื่อผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้วแล้ว  จะได้รับเลขประจำตัวสอบ  โดยระบบจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียม  และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com ได้ไม่ก่อนวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   
7. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วุฒิการศึกษา กำหนด การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์หมายเลข  02-282-8464
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 2 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob.com